Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони |  Статистика | Връзки СъбитияЗа контакти
Статистика
Статистика 2016
Статистика 2015
Статистика 2014
Статистика първо шестмесечие на 2011
Статистика 2010
Статистика първо шестмесечие на 2010
Статистика за 2009
Статистика първо шестмесечие на 2009
Статистика за 2008
Статистика за 2008 - първо шестмесечие
Статистика за 2007
Статистика за 2007
– първо шестмесечие
Статистика за 2006
Статистика за деветмесечие на 2006
Статистика за 2006 – първо шестмесечие
Статистика за 2005
Статистика за 2005 (шестмесечие)
Статистика за 2004 г.

Статистика 2016

 

Таблица 1.Обем на финансирането за нов бизнес (финансов лизинг) за 2016 г.
по тип актив.

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 316 970
20,87%
Компютри и подобно електронно оборудване 6 630
0,44%
Товарни и лекотоварни автомобили 570 372 37,56%
Леки автомобили 555 874 36,60%
Недвижимо имущество 38 712 2,55%
Други 30 096 1,98%
Общо
1 518 654
100%
*Данни от 42 дружества, източник БНБ

statistic-2015

 

Таблица 2. Нетна стойност на вземанията по договори за финансов лизинг към 31.12.2016 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 660 155
20,67%
Компютри и подобно електронно оборудване 13 166
0,41%
Товарни и лекотоварни автомобили 1 089 258
34,11%
Леки автомобили 998 360 31,26%
Недвижимо имущество 330 453 10,35%
Други 101 903 3,19%
Общо

3 193 295

100%
*Данни от 42 дружества, източник БНБ.

statistic-2016

 

Таблица 3. Обем на финансирането за нов бизнес (оперативен лизинг) за 2016 г. по тип актив


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 0
0,00%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 13 228 22,93%
Леки автомобили 44 454 77,07%
Недвижимо имущество 0
0,00%
Други 0 0,00%
Общо
57 682
100%
* Данни от 42 дружества, източник БНБ
 

statistic-2015

Таблица 4. Нетна стойност на вземанията по договори за оперативен лизинг към 31.12.2016 г. по тип актив


Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 2 096 1,73%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0,00%
Товарни и лекотоварни автомобили 19 883 16,43%
Леки автомобили 86 910 71,80%
Недвижимо имущество 12 148
10,04%
Други 0 0%
Общо
121 038
100%
* Данни от 42 дружества, източник БНБ

statistic-2015

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2016 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)


Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 35 713 1,12%
1-5 години 2 330 467 72,98%
Над 5 години 507 661
15,90%
Необслужвани 319  454 10,00%
Общо
3 193 295
100%
* Данни от 42 ружества, източник БНБ

statistic-2014

 

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2016 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)


Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 12 687
10,48%
1-5 години 96 203 79,48%
Над 5 години 12 148 10,04%
Общо
121 038
100%
* Данни от 42 ружества, източник БНБ

statistic-2015