English
Статистика Статистика 2018 Статистика 2017 Статистика 2016 Статистика 2015 Статистика 2014 Статистика първо шестмесечие на 2011 Статистика 2010 Статистика първо шестмесечие на 2010 Статистика за 2009 Статистика първо шестмесечие на 2009 Статистика за 2008 Статистика за 2008 - първо шестмесечие Статистика за 2007 Статистика за 2007 – първо шестмесечие Статистика за 2006 Статистика за деветмесечие на 2006 Статистика за 2006 – първо шестмесечие Статистика за 2005 Статистика за 2005 (шестмесечие) Статистика за 2004 г.

Размер на лизинговия пазар, определен от нетните лизингови вземания по финансов и оперативен лизинг към периода (в хил лева)

 

*Източник: за периода 2001-2004 г.  БАЛ, за периода 2005-2018 г. БНБ.

 


 

Таблица 1. Обем на финансирането за нов бизнес (финансов лизинг) за 2018 г.

по тип актив

 

 

Тип актив

Стойност (в хил. лв)*

 %

Машини, съоръжения и индустриално оборудване

408 842

20,71%

Компютри и подобно електронно оборудване

6 277

0,32%

Товарни и лекотоварни автомобили

640 159

32,43%

Леки автомобили

887 679

44,97%

Недвижимо имущество

19 451

0,99%

Други

11 726

0,59%

Общо

1 974 134

100,00%

*Данни от 49 дружества, източник БНБ

 

 

 

 

 

 


Таблица 2. Нетна стойност на вземанията по договори за финансов лизинг към 31.12.2018 г. по тип актив

 

 

 

Тип актив

Стойност (в хил. лв)*

 %

Машини, съоръжения и индустриално оборудване

765 777

20,09%

Компютри и подобно електронно оборудване

9 396

0,25%

Товарни и лекотоварни автомобили

1 248 229

32,74%

Леки автомобили

1 445 757

37,93%

Недвижимо имущество

253 391

6,65%

Други

89 538

2,35%

Общо

100,00%

*Данни от 49 дружества, източник БНБ

 

 

 

 

 


Таблица 3. Обем на финансиранетоза нов бизнес (оперативен лизинг) за 2018 г. по тип актив

 

 

Тип актив

Стойност (в хил. лв)*

  %

Машини, съоръжения и индустриално оборудване

0

0,00%

Компютри и подобно електронно оборудване

0

0,00%

Товарни и лекотоварни автомобили

16 257

17,15%

Леки автомобили

72 214

76,17%

Недвижимо имущество

0

0,00%

Други

6 336

6,68%

Общо

100,00%

*Данни от 49 дружества, източник БНБ

 

 

 

 


Таблица 4. Нетна стойност на вземанията по договори за оперативен лизинг към 31.12.2018 г. по тип актив

 

Тип актив

Стойност (в хил. лв)*

 %

Машини, съоръжения и индустриално оборудване

305

0,14%

Компютри и подобно електронно оборудване

0

0,00%

Товарни и лекотоварни автомобили

28 228

12,51%

Леки автомобили

159 330

70,59%

Недвижимо имущество

11 672

5,17%

Други

26 166

11,59%

Общо

100,00%

*Данни от 49 дружества, източник БНБ

 

 


 

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2018 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)

 

Срок

Стойност (в хил. лв)*

 %

До 1 година

83 648

2,19%

1-5 години

2 916 941

76,52%

Над 5 години

545 070

14,30%

Необслужвани

266 429

6,99%

Общо

100,00%

*Данни от 49 дружества, източник БНБ

 

 

 

 

 

 


Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2018 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)

 

Срок

Стойност (в хил. лв)*

 %

До 1 година

19 644

8,70%

1-5 години

194 385

86,13%

Над 5 години

11 672

5,17%

Общо

100,00%

*Данни от 49 дружества, източник БНБ